Privacyverklaring

Jurister hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jurister houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Jurister zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Jurister
info@jurister.nl

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Jurister verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Juridische dienstverlening
 • Het beantwoorden van vragen
 • Reageren op reacties
 • Het maken van dossiers
 • Het maken van offertes
 • Facturatie
 • Gebruik van de website

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. Handelsnaam (indien van toepassing)
 2. Voor- en Achternaam
 3. Vestigingsadres en Postadres (indien van toepassing)
 4. KvK-nummer (wanneer van toepassing)
 5. E-mailadres
 6. Telefoonnummer (vast en mobiel)
 7. Skypenaam (indien van toepassing)
 8. Social media accountnamen (indien van toepassing)
 9. Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer (indien van toepassing)
 10. Portretten (wanneer je Gravatar gebruikt bij reacties)

Contact, facturatie en overeenkomst

Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, WhatsApp of social media, dan hebben we van jouw gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons.
We verwerken deze gegevens maximaal 5 (vijf) jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.

Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes 10 (tien) jaar. Het is namelijk onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes graag zelf, om te kunnen zien of je eerder bij ons al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen hebben we soms je gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en hebben we gegevens nodig voor het dossier. Deze gegevens verwerken we dan in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

In sommige gevallen hebben we te maken met dossiers en verwerken we ook gegevens van personen die geen contact met ons hebben opgenomen, maar die bijvoorbeeld een wederpartij zijn van onze klanten. We verwerken dan met name gegevens die nodig zijn voor het contact en we bewaren alle e-mails, brieven en gesprekken. Deze zijn nodig voor het dossier en de afhandeling van een geschil (in de vorm van een schikking of soms een gerechtelijke procedure). Deze gegevens bewaren we in elk geval totdat er een onherroepelijke beslissing is of zolang als nodig is vanwege een geldende verjaringstermijn.

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 10 (tien) jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door Jurister of door Jurister ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Unie indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie.

Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de Europese Unie indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals een adequaatheidsbesluit (bijvoorbeeld het EU-VS Privacy Shield) of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze zijn hier te vinden.

Cookies

Jurister en derden gebruiken cookies en andere technieken, (gezamenlijk steeds cookies genoemd) om websites te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken, social media aan te kunnen bieden en je zowel op als buiten de website relevante aanbiedingen te tonen. Door gebruik te maken van onze website(s), stem je hiermee in.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij je bezoek aan een website op je computer of andere apparatuur wordt geplaatst. Door het plaatsen van deze cookies kan Jurister je direct en in de toekomst beter van dienst zijn. Zowel Jurister als andere partijen waarmee wij samenwerken (zoals Google) kunnen cookies plaatsen op je computer en andere apparaten. Jurister onderscheidt verschillende soorten cookies: 

 • Functionele cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zodat je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw eenzelfde selectie hoeft te maken of in te loggen als je dat al eerder hebt gedaan.
 • Monitoring/Analytics cookies worden met name namens andere partijen geplaatst zoals Google Analytics, Hotjar en Visual Website Optimizer. Hiermee kan Jurister het (be)zoekgedrag in kaart brengen en haar dienstverlening hierop aanpassen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Deze privacy policy is opgemaakt om volledig te kunnen voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Laatst gewijzigd: 17 april 2020.